Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a ich SPRACOVANIE

Hollo s.r.o, Republiky 1006/29, 010 01 Žilina, IČO: 50816055

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadať informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. V prípade automatizovaného spracovania, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa obráťte písomne na sídlo spoločnosti.

Právo na Zabezpečenie OSOBNÝCH DÁT

Hollo s.r.o. zabezpečuje osobné dáta, ktoré nám poskytujete. Vytvorili sme technické a organizačné opatrenia s ohľadom na ich spracovanie. K vašim osobným údajom, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon a v prípade našich právnych záujmov.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Žiadať spoločnosť Hollo s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Informácie vám poskytneme v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote do 75 dní. Ak žiadate informácie, ktoré o vás evidujeme, budeme potrebovať overiť vašu totožnosť a teda osobu, ktorej patrí táto informácia. Máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, pred tým ako vám poskytneme údaje k vašej osobe. Zamietnuť požiadavky na informácie je našim právom pre tie, ktoré sú bezdôvodné alebo sa opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie a sú ťažko dohladatelne zo záložných systémov a pod.

Právo na ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, vyhotovujeme ich v štruktúrovanom a  čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Právo AKTUALIZÁCIE ÚDAJOV

Osobné údaje sa môžu meniť (napríklad zmena Priezviska, bydliska), informujte nás aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k omylom. S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať o nápravu.

Právo v prípade podozrenia

V prípade podozrenia, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, kým nebude overené, či je námietka opodstatnená. Vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou na príslušný dozorný úrad:

Úrad na ochranu osobných údajov: 

Hraničná 12 , 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA údajov

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

PRÁVO NA VÝMAZ údajov

Ak ste v minulosti udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, napríklad e-mailovú adresu, máte právo ho odvolať a my máme povinnosť tieto údaje vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov. Ak sú niektoré  dáta v záložných systémoch, ktoré zaisťujú funkčnosť našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta. Tieto dáta nie sú aktívne spracovávané a neslúžia na ďalšie účely spracovania.

Kontaktujte nás

S otázkami na ochranu osobných údajov sa obráťte na e-mail: info@sedeo.sk    alebo na sídlo spoločnosti:  Hollo s.r.o., Republiky 1006/29, 010 01 Žilina

WEBOVÉ STRÁNKY / SÚBORY PROTOKOLOV

Pri vstupe na našu webovú stránku spracovávame súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Informácie ktoré ukladáme:

  • Adresa IP
  • http kód odpovede
  • Identifikácia vášho prehliadača
  • Otváraná stránka nášho webu

Informácie spracovávame po dobu jedného roka pre účely právnej ochrany.

ANALÝZA

Stránky monitorujeme za pomoci analytických služieb. Žiadne z údajov nie sú vašimi osobnými údajmi ktoré za pomoci tejto služby analyzujeme. Zisťujeme návštevnosť, informácie o prehliadačoch, geografické údaje a potrebné parametre z ktorých na naše stránky pristupujete. Tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a tiež za účelom právnej ochrany.

Komunikácia cez e-mail

Ak máte záujem od Hollo s.r.o. dostávať ponuky produktov cez váš e-mail, na ktorý nám dáte súhlas s využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tento účel. Hollo s.r.o. neposkytuje e-mailové adresy tretím subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že nechcete dostávať e-maily, môžete zrušiť súhlas so spracovaním e-mailovej adresy na adrese sídla spoločnosti.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hollo s.r.o spracováva osobné údaje a kategórie osobných údajov pre jednotlivé záznamy.

Kúpna zmluva (objednávka)

Právny základ – Plnenie zmluvy
Osobné údaje: Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj),
Účel spracovania: spracovanie a plnenie
Doba spracovania: neobmedzene
Údaje boli získané od iného subjektu: Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe: Nie

Zásady ochrany osobných údajov sú revidované a môžu sa aktualizovať. Posledná zmena prebehla v pondelok 08. októbra, 2018.