Všeobecné obchodné podmienky

Hollo s.r.o.

Úvod

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky Hollo s.r.o.. (ďalej len „VOP“): Hollo s.r.o., so sídlom Republiky 1006/29, 010 01 Žilina, IČO: 50 816 005, IČ DPH: 21 20 482 397 zapísaná v OR RS Žilina, vložka č.: 67517/L
 2. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri plnení podľa Zmluvy a Zmluvné strany podpisom Zmluvy alebo Objednávky súčasne potvrdzujú, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Hollo s.r.o., oboznámili a berú výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvných dojednaní medzi Zmluvnými stranami.

Čl. I
Vymedzenie pojmov

 1. Dodávateľ: spoločnosť Hollo s.r.o., so sídlom Republiky 1006/29, 010 01 Žilina, IČO: 50 816 005, IČ DPH: 21 20 482 397 zapísaná v OR RS Žilina, vložka č.: 67517/L, a to podľa pomenovania Zmluvnej strany v Zmluve.
 2. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Dodávateľom uzavretím Zmluvy alebo Objednávky o dodávke tovaru alebo Zmluvy o dielo alebo inej Zmluvy.
 3. Tovar: tovar a/alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke Dodávateľa alebo Zhotoviteľa.
 4. Zmluva: Zmluva o dodávke tovaru, Zmluva o dielo, Rámcová zmluva, uzatvorená medzi Dodávateľom/Zhotoviteľom a Objednávateľom.
 5. Zmluvná strana: Dodávateľ alebo Zhotoviteľ a Objednávateľ, ktorí sú ako Zmluvná strana označení v Zmluve.
 6. Objednávka: prejav vôle Objednávateľa, ktorým uplatňuje právo vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy s Dodávateľom a/alebo Zhotoviteľom. Pojem „Objednávka“ vyjadruje aj súhrnné označenie Objednávky a Čiastkovej zmluvy.
 7. Predmet Zmluvy: záväzok Dodávateľa/Zhotoviteľa na plnenie dodať tovar a/alebo službu, uvedený v predmete Zmluvy a záväzok Objednávateľa plnenie podľa Zmluvy prevziať a zaplatiť Kúpnu cenu a/alebo Cenu diela.
 8. Preberací protokol: akýkoľvek dokument, na ktorom Zmluvné strany potvrdzujú dodanie tovaru a/alebo vykonanie diela alebo jeho jednotlivej časti spôsobilej samostatného prevzatia v zmysle Zmluvy alebo písomnej dohody Zmluvných strán (spravidla „Protokol o predaní a prevzatí tovaru a služieb).
 9. Rámcová zmluva: Zmluva na opakované dodanie tovaru a/alebo vykonanie služby uzatvorená medzi Objednávateľom a Dodávateľom/Zhotoviteľom.
 1. Služba: súhrn činností vykonávaných Zhotoviteľom na základe Zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem „Služba“ rovnocenný a nahraditeľný pojmom „Dielo“ a/alebo „Práca“. 13. VOP: tieto spoločné Všeobecné obchodné podmienky Hollo s.r.o. .
 2. Úhrada: úhrada v hotovosti do rúk Dodávateľa alebo Prepravcu, alebo ich zástupcov; v prípade bezhotovostnej platby sa úhradou rozumie pripísanie platby na účet Dodávateľa.
 3. Miesto dodania: adresa alebo miesto uvedené v Zmluve ako „Miesto dodania“. Pod Miesto dodania rozumieme aj miesto montáže.
 4. Kúpna cena: cena, ktorá je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ v Zmluve alebo Objednávke nie je uvedené inak, v Kúpnej cene nie je zahrnutá doprava tovaru, úhrady za skladovanie tovaru, náklady na opakované doručenie a/alebo vykonanie predmetu plnenia podľa Zmluvy-Objednávky. Pre účely týchto VOP je pojem Kúpna cena rovnocenný a nahraditeľný pojmom Cena diela.  
 5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina, orgán výkonu dozoru – tel. 041/7632130.

Čl. II
Všeobecné ustanovenia

 1. Je v záujme každého, kto je Zmluvnou stranou podľa Zmluvy – Objednávky aby sa dôkladne oboznámil s týmito VOP.
 2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.
 3. Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy – Objednávky, bez ohľadu na formu, ktoré Dodávateľ uzatvára za účelom dodania tovaru a/alebo vykonania diela. Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných  (všeobecných) obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne v Zmluve nedohodnú inak.
 4. Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP alebo ktoréhokoľvek z ich ustanovení sú pre Zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sa na nich Zmluvné strany písomne dohodli v Zmluve – Objednávke. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia Zmluvy líšia od ustanovení VOP, majú odchýlne dojednania Zmluvy – Objednávky prednosť pred znením týchto VOP.
 5. Ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu podľa Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom bez potreby ich samostatného uzatvárania.
 6. Všetky formy zliav, vernostných poukážok, kupónov či iných bonusov môžu byť uplatnené výhradne pred podpisom Zmluvy.
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Prepravca sa môže domáhať zvýšenia ceny v prípade, že sa objaví potreba úhrady nákladov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatváraní zmluvy a vypracovaní cenovej ponuky a o ktorých Dodávateľ/Prepravca informoval Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázala nevyhnutnosť takéhoto zvýšenia.
 8. Náklady podľa čl. II ods. 7 VOP sú najmä náklady, ktoré Dodávateľovi/Prepravcovi vzniknú z dôvodu špecifických vlastností, ktoré v čase podpisu nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli oznámené.

Čl. III
Termín dodania

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar uvedený v Špecifikácii tovarov a služieb do 9 kalendárnych týždňov  odo dňa podpísania Zmluvy/Objednávky o dodávke tovaru a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je v Zmluve v čl. Osobitné dojednania uvedené inak).
 2. Predávajúci nemusí splniť termín dodávky, ak nastala nemožnosť plnenia na základe prekážky nezávislej na vôli Predávajúceho, a to najmä, ak: dodávateľ materiálu, zastavil výrobu, v prípade živelných udalostí a tiež k poškodeniu Tovaru počas prepravy od výrobcu k Predávajúcemu.
 3. Uplynutím lehoty splatnosti stanovenej Zmluvou pre úhradu zálohy (čl. II ods. 2 písm. a) Zmluvy) dochádza k porušeniu zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa voči Dodávateľovi vzniká právo odstúpiť od Zmluvy.  
 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo na oneskorenie dodávky predmetu Zmluvy bez znášania dôsledkov o maximálne 15 dní.
 5. Dodacia lehota podľa čl. III ods. 2 a 3 sa predlžuje o dobu trvania prekážky k prevedeniu diela. Za takéto prekážky sa považujú najmä nevhodné klimatické podmienky, ktoré bránia prevedeniu diela, nedostatočná súčinnosť Objednávateľa nevyhnutná na zrealizovanie diela, ako aj prípadné administratívne a právne prekážky. Rovnako sa za takéto prekážky považujú aj vážne organizačné a technické prekážky na strane Dodávateľa.
 6. Dodávateľ doručí predmet plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi na Miesto dodania, ktoré si Zmluvné strany vzájomne dohodli v Zmluve.  V prípade, že Miesto dodania nie je v Zmluve uvedené, má sa za to, že Miestom dodania pre účely plnenia podľa Zmluvy je sklad Dodávateľa, ktorý je najbližšie k miestu bydliska Objednávateľa.  Ak je Miesto dodania uvedené v Zmluve, dodaním tovaru na Miesto dodania rozumieme jeho dovoz k prvému uzatvárateľnému vstupu do objektu alebo na miesto, ktoré tvorí geografickú hranicu Miesta dodania.
 7. V období vianočných sviatkov, Nového roka, letných prázdnin, celozávodnej dovolenky (posledné 2 týždne júlové, prvé 2 týždne augustové) je Predávajúci oprávnený predĺžiť dodací termín o najviac 3 týždne.

Čl. IV
Prechod vlastníckych práv

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu Zmluvy prejde z Dodávateľa na Objednávateľa až pri zaplatení celej kúpnej ceny a po podpise Preberacieho protokolu, dodacieho listu.
 2. Pre prípad, že do okamihu úhrady celkovej zmluvnej ceny Objednávateľom, bude predmet  Zmluvy, napr. ako súčasť ďalšieho diela či inej dodávky, alebo aj iným spôsobom ďalej prevedený tretej osobe, napr. investorovi, je Objednávateľ povinný túto tretiu osobu v písomnej forme informovať o existencii výhrady vlastníckeho práva v prospech Dodávateľa a upozorniť ju na to, že v rozsahu predmetu plnenia nie je vlastník hnuteľných vecí a/alebo prevádzaného diela a že v zmysle § 445 Obchodného zákonníka, resp. v zmysle § 610 Občianskeho zákonníka, nie je oprávnený s týmto nakladať za účelom ďalšieho predaja. Pokiaľ táto situácia nastane, je Objednávateľ povinný na to bezodkladne písomne upozorniť Dodávateľa.
 3. Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na Objednávateľa okamihom dodania tovaru, nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa okamihom dodania diela.
 4. Objednávateľ je povinný dostaviť sa k prevzatiu a na mieste podpísať Preberací protokol. V Preberacom protokole sa uvedú všetky pripomienky Objednávateľa k dodanému predmetu, prípadné chyby a nedostatky.  
 5. Ak Objednávateľ odmietne Preberací protokol podpísať, túto skutočnosť vyznačí Dodávateľ na Preberacom protokole za prítomnosti svedka a predmet Zmluvy sa tým považuje zo strany Dodávateľa za dodaný kompletne a bez vád.
 6. Ak sa Objednávateľ nedostaví k prevzatiu plnenia podľa Zmluvy, Dodávateľ má právo uložiť hnuteľné veci do úschovy alebo do svojho skladu na náklady Objednávateľa. Uložením do úschovy alebo do skladu sa predmet Zmluvy považuje za dodaný kompletne a bez vád.

Čl. V
Zmluvné pokuty

 1. V prípade omeškania úhrad zo strany Objednávateľa má Dodávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úhradou tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.
 2. V prípade omeškania úhrad zo strany Objednávateľa má Zhotoviteľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Úhradou tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody.
 3. Ak sa Dodávateľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy/Objednávky o viac ako 15 dní, poskytne na žiadosť Objednávateľa zľavu z kúpnej ceny predmetu Zmluvy vo výške 0,05% z dohodnutej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania po 15-tom dni, alebo odstúpi od Zmluvy a vráti Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.
 4. Pre vylúčenie pochybností sa pre účely výpočtu sankcií podľa Zmluvy a VOP cenou rozumie cena bez DPH.

Čl. VI
Záruky za vady

 1. Predávajúci poskytuje na Tovar štandardne záruku v trvaní 24 mesiacov s výnimkou Tovaru, pri ktorom je výslovne uvedená dlhšia záručná doba.
 2. Na vybrané produkty z produktového portfólia Dodávateľa a pri splnení podmienok pre jej poskytnutie, poskytuje Dodávateľ „Prémiovú záruku“ v trvaní 4 rokov na nosnú konštrukciu a 5 rokov na vybrané poťahové materiály, inak poskytuje záruku podľa zákona.
 3. Záručná doba za Použitý tovar je 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady Použitého tovaru.
 4. Záruka sa vzťahuje výlučne na vady zistené v záručnej dobe a spôsobené chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje aj na skryté vady na Tovare .
 5. Estetické vady, napr. odretá noha, iné viditeľné poškodenia, ktoré sú hneď od výroby, alebo vzniknuté prepravou je nevyhnutné uplatniť bezodkladne po prevzatí Tovaru.
 6. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenia zapríčinené Objednávateľom, najmä nevhodnou dopravou, skladovaním a používaním, nevykonávaním pravidelnej údržby, ako aj za vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania.  
 7. Bežné opotrebenie nemôže byť predmetom reklamácie, rovnako ani potreba nastavenia.
 8. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet Zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu Zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 9. Pre Zmluvy uzatvorené podľa Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je Dodávateľom na predmet Zmluvy poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov.
 10. Dodávateľ nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena predmetu Zmluvy.
 11. Práva zo zodpovednosti za vady predmetu Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. VII
Ďalšie dojednania

 1. Dodávateľ prehlasuje, že na veci, ktoré sú predmetom Zmluvy, vrátane príslušenstva, neviaznu žiadne právne vady, a to ani skryté.
 2. Dodávateľ je pri dodaní predmetu Zmluvy viazaný požiadavkami Objednávateľa, ktoré sú zachytené v Špecifikácii objednávky. Od zadaných parametrov sa môže odchýliť len na základe písomného pokynu Objednávateľa.
 3. Za správnu špecifikáciu rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy/Objednávky zodpovedá Dodávateľ len v prípade, že si predmet objednávky zameral sám.
 4. Rozmerové tolerancie dodávaného sortimentu podliehajú výrobným toleranciám jednotlivých výrobcov v rozmedzí 1 – 4 cm. Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, je povinný všetky vady a nedostatky v plnení podľa Zmluvy uviesť v Preberacom protokole. Ak Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, vady alebo nedostatky neuvedie, ale zároveň odmietne potvrdiť Preberací protokol, má sa za to, že plnenie bolo zo strany Dodávateľa vykonané riadne, kompletne a v požadovanej akosti.
 5. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto ako Dotknutá osoba vyhlasuje, že mu bola poskytnutá informácia o možnosti udeliť alebo neudeliť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania dokladov obsahujúcich osobné údaje Objednávateľa ako Dotknutej osoby na emailovú adresu uvedenú v Zmluve.  
 6. Objednávateľ vyhlasuje, že má k emailovej adrese uvedenej v Zmluve výlučný prístup , je si vedomý, že zasielané údaje sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinný toto tajomstvo zachovávať.  
 7. V prípade pochybností sa doručenie dokladov elektronickou formou považuje za doručené po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Dodávateľovi, že doklad nebol doručený, inak nie je Dodávateľ povinný odoslanie preukazovať a doklad sa považuje za doručený.

Čl. VIII
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy za predpokladu, že vopred uhradí náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú ku dňu, kedy má k odstúpeniu dôjsť. Dodávateľ môže takto vzniknuté náklady uspokojiť zo zaplatenej zálohy. V prípade, ak už nie je možné zrušiť výrobu objednaného tovaru, má Dodávateľ nárok na úhradu plnej sumy v súlade s Objednávkou.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť v závažných prípadoch zapríčinených treťou stranou od Zmluvy v ktoromkoľvek štádiu plnenia podľa Zmluvy, je však povinný vrátiť Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.
 3. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa čl. III ods. 4 VOP z dôvodu nesplnenia zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa na úhrady zálohy, má Dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností Objednávateľa vo výške 250,-EUR. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody, ktorá Dodávateľovi vznikla porušením zmluvných povinností Objednávateľom, ako aj náhradu vzniknutých nákladov.
 4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Dodávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že po uzatvorení Zmluvy dodatočne získa a/alebo začne disponovať informáciou o technických parametroch predmetu Zmluvy, ktoré by mohli byť zdrojom vád na predmete Zmluvy brániacim riadnemu užívaniu veci, alebo ktoré by mohli byť na ujmu práv spotrebiteľa podľa aktuálnych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a Objednávateľ nepristúpi na zmenu týchto technických parametrov formou zmeny a/alebo doplnenia zmluvných podmienok podľa Zmluvy. O existencii technických parametrov predmetu Zmluvy, ktoré môžu byť prekážkou v riadnom užívaní veci, musí Dodávateľ informovať Objednávateľa pred odstúpením od Zmluvy a oboznámiť ho s možnosťou zmeny technických parametrov predmetu Zmluvy a zmluvných podmienok. Cieľom odstúpenia od Zmluvy podľa tohto odseku je ochrana spotrebiteľa a Objednávateľa.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. VIII. ods.5 VOP, vráti Dodávateľ, Objednávateľovi doposiaľ poskytnuté plnenie, čím budú vzájomné záväzky a pohľadávky oboch Zmluvných strán považované za vysporiadané.

Čl. X
Ochrana osobných údajov fyzických osôb

 1. Objednávateľ, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, ako Dotknutá osoba  prehlasuje, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), bol zo strany Dodávateľa ako Prevádzkovateľa oboznámený s jeho totožnosťou, kontaktnými údajmi, účelom spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené, dobou spracúvania a právnym základom spracúvania osobných údajov.  
 2. Objednávateľ prehlasuje, že bol zároveň podľa Nariadenia a Zákona oboznámený s kategóriou príjemcov osobných údajov a kategóriou sprostredkovateľov.
 3. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi z ustanovení Nariadenia a Zákona (najmä §§19 až 28 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 4. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že jeho osobné údaje sa získavajú na plnenie zákonných a zmluvných povinností Dodávateľa/Prepravcu.
 5. Objednávateľ si je vedomý, že Dodávateľ/Prepravca ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a Objednávateľ ako Dotknutá osoba má v zmysle §27 Zákona právo namietať ich spracúvanie.
 6. Doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zákonných povinností Dodávateľa podľa osobitných predpisov. Kritériá pre jednotlivé kategórie osobných údajov a ich spracúvanie sú určené príslušnými osobitnými predpismi. Ďalej je doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zmluvného vzťahu a z neho vyplývajúcich zmluvných a zákonných povinností Dodávateľa.
 7. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť v mene Dodávateľa/Prepravcu spracúvané inými Sprostredkovateľmi  na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
 8. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť poskytnuté iným Príjemcom osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných povinností Dodávateľa.
 9. Spoločnosti označené ako Dodávateľ a Prepravca týmto oznamujú Objednávateľovi, že spolu, na dobu neurčitú, uzatvorili „Dohodu Prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ a spracúvanie osobných údajov tak vykonávajú ako „spoloční prevádzkovatelia“ v zmysle čl.26 Nariadenia a § 33 Zákona. Ako jednotné kontaktné miesto pre Dotknutú osobu určili spoloční prevádzkovatelia sídlo Dodávateľa.  
 10. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov fyzických osôb sú uvedené na stránke www.sedeo.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Čl. XI
Ochrana dôverných informácií a/alebo osobných údajov

 1. Predmetom ochrany v zmysle Zmluvy a VOP sú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, dokumenty a poznatky alebo akékoľvek iné obchodné a technické informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:
 2. a) ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia, vrátane VOP,
 3. b) ktoré sa týkajú Zmluvnej protistrany (najmä jej činnosti, hospodárenia, majetku, …),
 4. c) ktoré sa týkajú obchodných partnerov Zmluvných strán,
 5. d) pre ktoré je stanovený  právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné, bankové, daňové tajomstvo, osobné údaje a iné),
 6. e) ktoré sú Zmluvnou protistranou výslovne označené ako „dôverné“ alebo inak označené, z ktorého je zjavné, že sa jedná o dôvernú informáciu, (ďalej len „Dôverné informácie“).
 7. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie Dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je uvedené inak.
 8. Dôverné informácie získané od Zmluvnej protistrany na základe a/alebo na účely plnenia Zmluvy, môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi.
 9. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej protistrany Dôverné informácie použiť na iný účel ako na plnenie predmetu Zmluvy okrem subjektov, ktoré sú viazané všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou zákonom, alebo sú povinné zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.
 10. Všetky povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy.   

Čl. XII
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nezávisle od vôle povinnej strany jej bráni v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, kedy bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
 4. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť zbavujú povinnú stranu povinnosti náhrady škody alebo úhrady zmluvných pokút a iných dohodnutých sankcií.
 5. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa primerane predlžuje doba plnenia.  

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace na inú osobu aj bez súhlasu Objednávateľa.
 3. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Obchodného zákonníka,  sa v súlade s ustanoveniami § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou sa budú spravovať Obchodným zákonníkom.  
 4. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Občianskeho zákonníka,  sa v súlade s ustanoveniami § 490 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou sa budú spravovať Občianskym zákonníkom.
 5. Všetky oznámenia, žiadosti, správy, výzvy požiadavky musia byť písomné a musia byť doručené:
 6. a) v písomnej forme prostredníctvom pošty; za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo
 7. b) osobne do sídla alebo adresu pobytu Zmluvnej protistrany, alebo
 8. c) formou emailu. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov Zmluvnej strany, je Zmluvná strana, ktorej sa to týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Zmluvnej protistrane. Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, prípadne na adrese zapísanej v Obchodnom alebo inom registri, v ktorom je Zmluvná strana registrovaná zo zákona, považuje sa písomnosť za doručenú na siedmy deň odo dňa jej odoslania, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi nimi môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
 10. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo VOP je/stane sa neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
 11. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory zo Zmluvy vrátane sporov o jej výklad, platnosť, zrušenie prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou Zmluvných strán.  
 12. Dodávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.
 13. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na predajných miestach Dodávateľa a/alebo webovej adrese www.sedeo.sk, www.svetsedaciek.sk .
 14. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.5.2018 a v celom rozsahu nahrádzajú VOP platné a účinné pred dňom 01.07.2018. 

 

Ľubomír Pažický, konateľ